Komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia, 5.08

W związku z przegłosowaniem przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze przerwy w obradach  i wznowienie w dniu 05.08.2019 o godz. 17.00 (sala Konferencyjna MOSiR w Radomiu),
Zarząd informuje co następuje:

1.    Uprawnieni do udziału we wznowionych obradach Walnego  Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego w dniu 05.08.2019 są Członkowie Stowarzyszenia wg. stanu na dzień 29.07.2019r – I termin zwołanego Walnego  Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego.
2.    Rejestracja rozpocznie się o godz. 16.30. Prosimy o okazywanie dowodu tożsamości przy podpisywaniu listy obecności.
3.    W związku z brakiem szczegółowych zapisów w statucie dotyczącym uczestnictwa w Walnym Zebraniu  Sprawozdawczo Wyborczym na podstawie pełnomocnictwa , Zarząd zdecydował iż ostateczną decyzję podejmie wybrana przez  Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
Aby nie było wątpliwości, co do umocowania pełnomocnika i zakresu pełnomocnictwa, powinno ono mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje:
– do czego konkretnie dajemy pełnomocnictwo, w jakim zakresie, czego ono dotyczy   np.: głosowanie w sprawie wyboru władz stowarzyszenia)
– komu jest udzielone (imię i nazwisko pełnomocnika oraz inne dane umożliwiające ustalenie tożsamości, np. numer dowodu osobistego.
Wzór pełnomocnictwa TUTAJ
4.    Przypominamy, że sprawdzenie spełnienia przyznania członkowstwa zwyczajnego (oryginał deklaracji, dowód opłacenia składki, poświadczenie Zarządu  o przyjecie w poczet członkowstwa) jest kompetencją wybranej przez Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.    Dziennikarze chcący wziąć udział w Walnym Zebraniu  Sprawozdawczo Wyborczym proszeni są o przesłanie wniosku o akredytacje (imię , nazwisko, redakcja) na adres mail klubu : klub@bronradom.pl do dnia 02.08.2019r.